Ochrana oznamovatelů

Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů

Tato stránka umožňuje oznamovateli informovat společnost B2B Partner s.r.o. o skutečnostech, o kterých se dozvěděl přímo či nepřímo při výkonu své práce nebo jiné obdobné činnosti, a které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy či etickými principy anebo byl sám cílem nevhodného chování (dále jen „Oznámení“). Oznámení mohou učinit i osoby nespadající pod uvedenou definici oznamovatele.

Jak oznámení učinit?

Písemně na adresu:

  • B2B Partner s.r.o., Plzeňská 3070, 70030 Ostrava-Zábřeh - na obálku uvést "Ochrana oznamovatelů – NEOTVÍRAT“
  • Emailem: ochranaoznamovatelu@b2bpartner.cz
  • Telefonicky – na kontakty uvedené příslušné osoby
  • Při osobním jednání – termín bude sjednán s příslušnou osobou nejpozději ve lhůtě 14 dní od odeslání Oznámení

Kdo je Příslušnou osobou:

Markéta Hašková, tel. 596764442

(společně dále jen „Příslušné osoby“ či „Příslušná osoba“)

Společná mailová adresa pro příjem Oznámení: ochranaoznamovatelu@b2bpartner.cz

Pro účely další komunikace do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující Vaši totožnost.

Oznámení lze učinit i anonymně.

Co se stane následně?

Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí Oznámení, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho přijetí. Současně bude oznamovateli sděleno, zda jeho hlášení spadá pod definici hlášení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen“ZOO“) či nikoliv a jaká práva a povinnosti mu v rámci tohoto procesu náleží. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Příslušná osoba bude při šetření postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření bude identita oznamovatele známa jen příslušným osobám. V případě, že nebude možno pokračovat dále v šetření, aniž by došlo ke sdělení totožnosti oznamovatele dalším osobám, bude Příslušná osoba oznamovatele o tomto informovat a vyžádá si jeho výslovný souhlas s tímto postupem.

To neplatí v případech, kdy identita oznamovatele bude vyžádána orgány veřejné moci. Příslušná osoba však musí o této skutečnosti oznamovatele předem vyrozumět, a to společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

V rámci šetření pak bude posuzována důvodnost Oznámení a další rozhodné skutečnosti. Příslušná osoba poté písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí Oznámení. V případě, kdy daná věc je skutkově nebo právně složitá, může tuto lhůtu Příslušná osoba prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V těchto případech musí Příslušná osoba vždy informovat oznamovatele o tomto prodloužení i o jeho konkrétních důvodech.

Proti oznamovateli nebudou aplikována odvetná opatření v případě, že toto Oznámení bude učiněno v dobré víře a bez očekávání finančního protiplnění. V případě, že Oznámení splňuje definici dle § 2 odst. 1 ZOO, bude se na oznamovatele vztahovat ochrana tímto zákonem stanovená. V takovém případě lze Oznámení učinit i prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. To neplatí v případě skutečností, které spadají pod působnost zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy orgánem příslušným pro řešení hlášení je Finančně analytický útvar.

V případě, že se Vaše oznámení či dotaz týká jiné oblasti, kontaktujte prosím představenstvo společnosti.

 

       

Volejte zdarma
Po-Pá 7:00 - 17:00
logo

Vybavíme Vaši firmu do 24 hodin

B2B Partner s.r.o.
Plzeňská 3070
700 30 Ostrava - Zábřeh

 

B2B Partner na biano.cz

 

© 2010 - 2024 B2B Partner s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.
Profesionální e-shop na mírushopsys